هومونیدها و انشعاب آنها"Homonidae"

قبل از مطالعه فسیل انسان نماها لازم و ضروری است که بطور خلاصه در مورد تقسیم بندی هوموها بدانیم.
انسان همراه با شامپانزه، گوریل، اورانگوتان، جزء هومونیدها طبقه بندی می شود( به سه مورد آخر ایپ هم می گویند). البته گوریل، شامپانزه، و انسان از شاخه دیگری به نام هومونین ها منشعب می شوند.در شاخه ذکر شده شامپانزه و انسان بیشترین شباهت را به هم دارند لذا در گروه کوچکتری به نام هومونینی گروه بندی و از گوریل جدا می شود. اگر به این نخستی ها ژیبون را بیافزاییم در مجموع از گروه بزرگی به نام هومونوییدها نشأت گرفته  و البته لازم به ذکر است که تقسیم بندی فوق بر اساس مطالعات ژنتیک صورت گرفته است. مطالعات بیولوژیکی ژنتیک نشان داده است که تفاوت بین انسان و شامپانزه 7/1درصد، و تفاوت میان انسان و گوریل یا میان شامپانزه و گوریل 9/1 درصد است.همینطور تفاوت میان این سه با اورانگوتان 7/3 درصد است.
طبق این مطالعات مشخص شده است که انشعاب اورانگوتان از انسان و شامپانزه و گوریل بایستی پیش از انشعاب میان شامپانزه و انسان و گوریل رخ داده باشد، همینطور انشعاب میان انسان و شامپانزه پس از انشعاب
گوریل از شامپانزه و انسان رخ داده است.

 


/ 0 نظر / 49 بازدید