تکامل زبان(ساختار زبان)

 

 

زبان انسانها یک نظام برقراری ارتباط است که دیگر موجودات از داشتن آن بی بهره هستند؛ اما باید در اینجا گفت که موجودات دیگر هم نظام خاص خودشون را برای برقراری ارتباط دارند که تفاوتی که با زبان انسان دارند:

 

1.  دو گانگی زبان

2.  زایایی زبان

 

زبان انسان از تعدادی آوای معنی دار تشکیل شده است که کلمات زبان هستند.این آواها خود از تعدادی آواهای بی معنی تشکیل شده است بنام "واج".هر زبان قادر است که بوسیله واجها کلماتی بسازد که حتی آنهایی که تابحال با آن برخورد نکردیم, به این "زایایی زبان"می گویندکه با خاصیت دو ساختی زبان ارتباط مستقیم داره.

توانایی برای استفاده از زبان عبارت است از:

 

·      توانایی جسمی

·      توانایی ذهنی

 

توانایی جسمی: مجرای گفتاری در انسان برای تولید واجها ساخمان ویژه ای دارد, این مجرا از عقب زبان به سمت پایین گسترش پیدا کرده, به علاوه مری و نای انسان با دیگر پستانداران تفاوت دارد.

 

توانایی ذهنی: دو ناحیه در قشر مخ نیمکره چپ به نامهای بروکا(broca) و ورنیکه(wernicke) وجود دارد که به ترتیب مسئول به کاگیری کلمات براساس دستور زبان و درک و دستیابی به واژگان است.

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 40 بازدید