primates

بلاگ حاضر‌‍ اولين و تنهاترين منبع اينترنتي به زبان فارسي درباره ي ديرين انسان شناسي؛منشأ انسان مدرن؛ استخوان باستان شناسي و به طور كلي انسان شناسي زيستي است.

نقش فسیل و تکامل موجودات در تقسیم بندی تاریخ زمین
ساعت ۳:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٦/٢٦  کلمات کلیدی:

به طور کلی دورا ن ها را بر اساس پیدایش و از بین رفتن موجودات و تکامل آنها در طول تاریخ زمین می توان از هم تفکیک کرد.

به عنوان مثال تریلوبیت ها و فوزیاین ها که در دوران پالئوزوئیک می زیسته اند از بین رفته. در عوض آمونیت ها، خزندگان، اربی تولین ها، اربی توئیدس ها و گلوبوترونکاناها در دوران مزوزوئیک ظاهر می شود.

در دوران سنوزوئیک با از بین رفتن فسیلهای فوق نومولیت ها ظهور می کندو نرمتنان گسترش زیادی می یابد.

به طور کلی مجموعه دوران های پالئوزوئیک، مزوزوئیک و سنوزوئیک را که فسیل دارند فانزوئیک و قسمت مهمی از پرکامبرین را که فاقد فسیل است آزوئیک می نامند.

بنابرین به طور خلاصه تاریخ زمین را از قدیم به جدید می توان به شرح زیر تقسیم کرد:

1.  زمان از دوران اول یا ائون پرکامبرین که پرتروزوئیک به بخش پایانی آن اطلاق می گردد.

2.  دوران اول یا پالئوزوئیک

3.  دوران دوم یا مزوزوئیک

4.  دوره سوم و دوره چهارم که مجموعأ دوران سنوزوئیک