primates

بلاگ حاضر‌‍ اولين و تنهاترين منبع اينترنتي به زبان فارسي درباره ي ديرين انسان شناسي؛منشأ انسان مدرن؛ استخوان باستان شناسي و به طور كلي انسان شناسي زيستي است.

» باستان شناسی شناختی و تکامل انسان :: ۱۳٩٦/٢/٢۸
» پیروزی هوموساپینس ها بر نئاندرتال ها با کمک گرفتن از گرگ ها :: ۱۳٩٤/٥/۱٥
» فسیل انسانی در ایران و پراکندگی آثار نئاندرتال ها در ایران :: ۱۳٩۳/۱/۱۱
» احساسات و افکار در شامپانزه ها، نزدیک ترین موجود به انسان :: ۱۳٩۱/۸/٦
» استرالوپیتکوس گارهی"Australopithecus Garhi" :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٧
» اولین کارگاه آموزش طراحی مصنوعات تراشه سنگی :: ۱۳۸۸/۱۱/٢۱
» استرالوپیتکوس آفریکانوس"Astralopithecus Africanus" :: ۱۳۸۸/٩/۸
» باستان شناسی و انسان شناسی(3) :: ۱۳۸٧/۸/٢٢
» باستان شناسی و انسان شناسی (2) :: ۱۳۸٧/۸/٢٢
» باستان شناسی و انسان شناسی(1) :: ۱۳۸٧/۸/٢٢
» استرالپیتکوس آفارنسیس :: ۱۳۸٧/۸/۱٩
» استرالوپیتکوس آنامنسیسAUSTRALOPITHECUS ANAMENSIS :: ۱۳۸٧/۳/٢
» آردیپيتکوس راميدوس راميدوس ARDIPITHECUS RAMIDUS RAMIDUS :: ۱۳۸٦/۸/٢٦
» گونه ی آرديپيتکوس َARDIPITHECUS :: ۱۳۸٦/۸/٢٦
» L T 329: Lothagam :: ۱۳۸٦/۸/۱۳
» مشخصات orrorin Tugenensis :: ۱۳۸٦/۱/٢٩
» معرفی گونه ی ارورین توگنسیس(Orrorin tugensis) :: ۱۳۸٦/۱/٢٩
» تکامل زبان(گفتار در هوموها) :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٦
» تکامل زبان(ساختار زبان) :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٦
» ساحل انتروپوس و تکامل :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٦
» خصوصیات ساحل انتروپوسSahel anthropus Tchadensis :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٤
» مقدمه در مورد زمان انشعاب :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٤
» هومونیدها و انشعاب آنها"Homonidae" :: ۱۳۸٥/٧/٢٦
» نقش فسیل و تکامل موجودات در تقسیم بندی تاریخ زمین :: ۱۳۸٥/٦/٢٦
» دیرینه شناسی :: ۱۳۸٥/٦/٢٦
» خصوصیات فیزیکی :: ۱۳۸٥/٥/۱
» اجداد انسان و ایپ ها :: ۱۳۸٥/۳/٢٩
» انشعاب نخستی ها و ويژگيشان :: ۱۳۸٥/۳/٢٩
» نخستی ها :: ۱۳۸٥/۳/٢٩
» آشنايی با دوره های زمين شناسی (۲) :: ۱۳۸٥/۳/٢٩
» آشنايی با دوره های زمين شناسی (۱) :: ۱۳۸٥/۳/٢٩
» مسايل ژنتيک (۲) :: ۱۳۸٥/۳/٢٩
» مسايل ژنتيک (۱) :: ۱۳۸٥/۳/٢٩
» سابقه مطالعات انسان شناسی :: ۱۳۸٥/۳/٢٤
» متخصصين انسان شناسی :: ۱۳۸٥/۳/٢۳
» آشنايی با انسان شناسی :: ۱۳۸٥/۳/٢۳
» شروع :: ۱۳۸٥/۱/٢۸